การเข้าสังคม

ทักษะการปรับเข้าสังคมที่ควรรู้

การเข้าสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ของมนุษย์เราที่เป็นสัตว์สังคม คนเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว ดังนั้นการปรับตัวเข้าสังคมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตของคนเรา ซึ่งทักษะการปรับเข้าหาสังคมให้เราและผู้อื่นนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีข้อขัดแย้งต่อกัน สบายใจกันทั้งสองฝ่ายจึงเป็นสิ่งที่ควรทำการเรียนรู้เอาไว้ โดยการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเองมี 2 ส่วนที่สำคัญด้วยกันนั่นก็คือส่วนที่อยู่ภายในจิตใจ โดยเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง และอีกหนึ่งคือส่วนที่ปรากฏภายนอกที่เรียกว่า ทักษะการเข้าสังคม นั่นเอง

         โดยการเสริมสร้างความมั่นใจเริ่มมาจากการที่คุณรู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเอง สามารถหาข้อดีและข้อด้อยของตนเองได้ รู้ถึงความสามารถและข้อจำกัดของตนเอง รู้ถึงเกณฑ์บางอย่างที่มีข้อจำกัดว่าตนเองสามารถทำได้ดีหรือไม่ดี คิดถึงสิ่งต่าง ๆ โดยยึดหลักของเหตุผลและความเหมาะสมตามกาลเทศะ ซึ่งจะทำให้เกิดความ มั่นใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่คนทั่วไปให้การยอมรับ นอกจากนี้ควรฝึกฝนทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง เมื่อคุณได้พึ่งตัวเองบ่อย ๆ ก็จะทำให้คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยความมั่นใจมากขึ้น ทำความเข้าใจว่าต้องมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดา ให้ยอมรับคำตำหนิติเตียนที่อาจจะทำให้คุณเสียความมั่นใจไปบ้าง แต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ต้องไม่ท้อถอย กลับกันคือต้องพยายามป้องกันแก้ไขไม่ให้ความผิดพลาดเหล่านั้นเกิดซ้ำอีก ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้น โดยการเสริมสร้างความมั่นใจต้องอาศัยเวลา หากต้องการมีความมั่นใจเรื่องใดก็ต้องทำเรื่องนั้นบ่อย ๆ ความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นได้  การพัฒนาทักษะทางสังคมนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณได้มีโอกาสเข้าสังคมบ่อย ๆ ตัวอย่างเช่น การไปงานพบปะสังสรรค์เลี้ยงรุ่นหรือเข้าร่วมงานเลี้ยงบริษัท เป็นต้น ดังนั้นคุณจึงควรเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปงานกับเพื่อนหรือคนรู้จักใกล้ชิด แล้วจึงเรียนรู้โดยสังเกตว่าในงานนั้นเริ่มต้นทำความรู้จักหรือทักทายกันอย่างไร มีท่าทีการวางตัวอย่างไร คนทั่วไปเขาแต่งตัวกันอย่างไร มารยาทสังคมที่จำเป็นมีอะไรบ้าง

         นอกจากนี้ควรสังเกตเรื่องที่พูดเนื้อหาที่พูดว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่คนสนใจ โดยคนที่เริ่มเข้าสังคมทักษะแรกที่คุณสามารถทำได้คือ การฟังด้วยความตั้งใจ พยายามเก็บประสบการณ์  ก็จะทำให้คุณสามารถเลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณได้ต่อไป การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งการเสริมสร้างความมั่นใจและการพัฒนาทักษะ การเข้าสังคมเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทุกคน แค่ต้องอาศัยความสนใจและความตั้งใจที่จะฝึกฝนอย่างจริงจัง

Scroll to Top